Právní ujednání

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WEDME.CZ

Každý, kdo bude využívat služeb webu wedme.cz, je povinen dodržovat všeobecné podmínky využívání služeb stanovené tímto dokumentem. Před vstupem na internetové stránky wedme.cz je Vaší povinností si přečíst všeobecné podmínky využívání služeb wedme.cz, bez souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami nelze na internetové stránky wedme.cz vstoupit a užívat je.

Základní pojmy

Provozovatel

Provozovatelem internetových stránek wedme.cz je Kateřina Hrabalová, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ŽÚ Brno-venkov pod evidenčním číslem OZU/2879/2010/Be/3.

Služba

Provozovatel poskytuje službu k vytváření fotoalb a profilů. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.wedme.cz

Uživatel

Uživatelem služby se může stát jakákoliv fyzická osoba. Uživatelem se osoba stává vyplněním registrace a následnou úspěšnou aktivací služby.

Základní ustanovení

 1. Provozovatel služby wedme.cz ani její autoři nenesou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním internetové stránky wedme.cz. Uživatelé s pravidly využívání služeb wedme.cz bez výhrad souhlasí a nesou za jejich porušení plnou odpovědnost tím, že se zaregistrovali na wedme.cz
 2. Za obsah vkládaný do služeb internetové stránky wedme.cz je plně odpovědný uživatel. Za pravdivost vložených dat nebo porušování platných zákonů České republiky nenese provozovatel odpovědnost. Obsahy textů vkládaných uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmí obsahovat eroticky či jinak sexuálně zaměřený obsah. Uživatel nesmí vkládat příspěvky propagující a obsahující násilí, rasismus a jiné podobné zákonem vymezené pojmy.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem internetové stránky wedme.cz, pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Uživatel souhlasí s použitím své uvedené e-mailové adresy pro zasílání zpráv, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. Uživatelé mají výslovně zakázáno zveřejňovat osobní údaje o třetí osobě bez jejího souhlasu.
 6. Uživatelé mají výslovně zakázáno vkládat odkazy na jiné weby či portály, které by mohly nějakým způsobem poškodit internetové stránky wedme.cz. V případě vzniklých škod budou tyto vymáhány na uživateli, který škodu způsobil nebo jí napomáhal.
 7. V případě, že uživatel vloží na internetové stránky wedme.cz obsah, na který nemá autorská práva, ani nemá písemný souhlas a má je třetí osoba, nebere na sebe provozovatel internetových stránek wedme.cz v tomto případě žádnou odpovědnost. V případě vzniklých škod třetí osobě nebo i v souvislosti s tímto krokem uživatele vzniklých škod internetovým stránkám wedme.cz, budou veškeré náklady v souvislosti s touto škodou vymáhány na uživateli, který škodu způsobil.
 8. Internetové stránky wedme.cz jsou výhradním majetkem provozovatele a není proto dovoleno nikomu bez předešlého písemného souhlasu využívat nějakým způsobem obsah nebo i části internetových stránek wedme.cz v rozporu s běžným vstupem uživatelů.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet uživatele při porušení všeobecných podmínek využívání služeb wedme.cz. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek: vkládaný obsah uživatele porušuje zákony České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy, obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele a dále stránky uživatele, které obsahují odkaz na komerční služby.
 10. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecné podmínky využívání služeb wedme.cz. Změny či případné doplnění všeobecných podmínek na internetové stránce wedme.cz se stávají účinnými jejich zveřejněním. V případě, že uživatel se změnou či doplněním všeobecných podmínek nesouhlasí, je povinen ukončit využívání služeb wedme.cz a požádat provozovatele o zrušení registrace.
 2. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek využívání služeb wedme.cz neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek využívání služeb wedme.cz

V Brně dne 22.5.2011

Partneři


Sledujte


Doporučujeme